Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἄς πρωτοτυπήσουμε. Ἄς παραθέσουμε μία σειρὰ ἀπὸ γεγονότα δίχως νὰ μεσολαβοῦν κρίσεις ἀνάμεσα στὶς προτάσεις.
Μόνο ἡ ψυχρὴ παράθεση δεδομένων θὰ μᾶς ἀπασχολήσει σήμερα. Τὰ συμπεράσματα δὲν χρειάζεται νὰ γραφτοῦν. Θὰ προκύψουν ἀπὸ τὰ δεδομένα.
Δεδομένο 1ο: Ὑπάρχει νόμος πού ἀπαγορεύει τὴν παράνομη εἴσοδο στὴ χώρα ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόζεται.
Δεδομένο 2ο: Σχεδὸν ὅλοι ὅσοι περνοῦν τὰ σύνορα χωρὶς ἄδεια ὑποβάλλουν αἴτημα χορήγησης ἀσύλου, τὸ ὁποῖο ἐξετάζεται.
Δεδομένο 3ο: Στὰ τόσα ἑκατομμύρια ξένων πού ἔχουν περάσει ἀπὸ ἐδῶ μόνο σὲ ἕναν ἔπρεπε νὰ τοῦ δοθεῖ αὐτοστιγμεῖ ἄσυλο καὶ κάθε προστασία ποὺ ἁρμόζει σὲ πρόσφυγα: στὸν Κοῦρδο Ἀμπντουλὰχ Ὀτσαλάν. Ἡ κυβέρνηση Σημίτη, ἀντὶ νὰ τοῦ δώσει ἄσυλο, τὸν ἔδωσε πακέτο στοὺς Τούρκους.
Δεδομένο 4ο: Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν εἰσερχομένων εἶναι ἰσλαμιστές.
Δεδομένο 5ο: Τὸ Ἰσλὰμ δὲν εἶναι μόνο θρησκεία ἀλλὰ ἀποτελεῖ, γιὰ τοὺς πιστούς, καὶ ἐθνότητα!
Δεδομένο 6ο: Τὸ 2021 θὰ γιορτάσουμε τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἡ ὁποία ἦταν ἐθνικοθρησκευτική.
Δεδομένο 7ο: Οἱ κυβερνήσεις πού «χειρίζονται» τὸ ζήτημα ἀδειάζουν τὰ νησιά, ὅποτε γεμίζουν ἀπὸ ἰσλαμιστὲς ἐποίκους, τοὺς προωθοῦν στὴν ἐνδοχώρα καὶ ἔτσι δημιουργεῖται νέος χῶρος γιὰ νὰ ἔρθουν κι ἄλλοι ἔποικοι καὶ αὐτοὶ ἔρχονται! Καὶ στὴ συνέχεια οἱ κυβερνήσεις ξανααδειάζουν τὰ νησιά, ὅποτε αὐτὰ ξαναγεμίζουν ἀπὸ ἰσλαμιστὲς ἐποίκους, τοὺς ξαναπροωθοῦν στὴν ἐνδοχώρα καὶ ἔτσι δημιουργεῖται πάλι νέος χῶρος γιὰ νὰ ἔρθουν κι ἄλλοι ἔποικοι. Καὶ αὐτοὶ ἔρχονται καὶ φτοῦ κι ἀπ’ τὴν ἀρχὴ.
Δεδομένο 8ο: Οἱ κυβερνήσεις ἰσχυρίζονται ὅτι προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὴν εἴσοδο τῶν ἰσλαμιστῶν ἐποίκων τὴν ἴδια στιγμὴ πού μόλις αὐτοὶ περνοῦν τὰ σύνορα λαμβάνουν μετρητά, δωρεὰν στέγη, τροφὴ περίθαλψη καὶ ἐπιδόματα.
Δεδομένο 9ο: Οἱ Ἕλληνες ἄστεγοι δὲν προωθοῦνται σὲ δωρεὰν οἰκίες.
Δεδομένο 10ο: Τὰ συσσίτια μόνο γιὰ Ἕλληνες ἦταν παράνομα, ἀλλὰ τὰ συσσίτια μόνο γιὰ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἐποίκους εἶναι νόμιμα.
Δεδομένο 11ο: Ὅταν γίνει ἡ σύγκρουση μὲ τὴν Τουρκία, σὲ πολὺ λίγους ὑπάρχει ἡ ἀπορία τὶ θὰ πράξουν οἱ ἀναρίθμητοι ἰσλαμιστὲς πού βρίσκονται εδώ!…
Δεδομένο 12ο: Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ καὶ τὸ Λιμενικὸ Σῶμα ἐκτελοῦν μεταφορὲς ἐποίκων ἀπὸ τὰ νησιὰ στὴν ἐνδοχώρα.
Δεδομένο 13ο: Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς παραχωρεῖ στρατόπεδα γιὰ τὴ στέγαση τῶν ἰσλαμιστῶν ἐποίκων καὶ ἀναθέτει σὲ τμῆμα τοῦ πολιτικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ στὸ καθῆκον τῆς παντὶ τρόπω ἐπιμελητείας αὐτῶν τῶν ἐγκαταστάσεων.
Δεδομένο 14ο: Οἱ Ἕλληνες δὲν πληρώνουν μὲ τὴ φορολογία τους τὴ λειτουργία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας γιὰ νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὶς μεταφορές, τὴ στέγαση καὶ τὴ σίτιση ὅσων εἰσέρχονται παρανόμως στὴ χώρα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐξασφαλίζουν τὴν ἐλευθερία, τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν.
Δεδομένο 15ο: Οἱ ἔχοντες τὴν πολιτικὴ ἐξουσία δὲν ξεκινοῦν τὶς τοποθετήσεις γιὰ τὴν ἐποικιστικὴ ἀπειλὴ ποὺ δεχόμαστε μιλώντας γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια, ἀλλὰ θέτουν ὡς πρῶτο τους μέλημα τὴν εὐζωία ὅσων εἰσέρχονται ἐτσιθελικὰ στὴν ἐπικράτεια.
Δεδομένο 16ο: Ὁποιοσδήποτε δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ἐγκατάσταση ἀλλοδαπῶν καὶ ἀλλοθρήσκων στὴν περιοχή του καὶ ἐπιχειρηματολογεῖ ὑπὲρ τῆς διατήρησης τῆς πολιτισμικῆς, θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς φυσιογνωμίας τῆς Ἑλλάδος χαρακτηρίζεται «ἀκραῖος», «φασίστας» καὶ «μισαλλόδοξος» σχεδὸν ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν πολιτικῶν δυνάμεων.
Δεδομένο 17ο: Ἐνῶ τὰ λεφτὰ εἴθισται νὰ μὴν ὑπάρχουν γιὰ τοὺς Ἕλληνες -ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ στοιχειώδη-, αὐτὰ βρίσκονται ἀμέσως, καὶ μάλιστα ἄφθονα, ὅταν πρόκειται γιὰ τὶς μάζες τῶν ἰσλαμιστῶν πού θὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς εὐλογίες τῆς κυβέρνησης.
Δεδομένο 18ο: Γιὰ τὸ Ἰσλὰμ ὑπάρχει ἀπεριόριστος σεβασμὸς ἀπὸ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο. Ἀκόμη καὶ τὸ (σ.σ. ἀνόητο καὶ ἄστοχο) ψήσιμο χοιρινοῦ κρέατος κοντὰ σὲ καταυλισμοὺς μουσουλμάνων ἐποίκων χαρακτηρίζεται «ἀπανθρωπιά», «βαρβαρότητα» καὶ «βαναυσότητα». Τὰ τσιμπούσια τῶν ἄθεων τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ δίπλα στοὺς Ἐπιταφίους καὶ ἡ χρήση εἰκόνων ἁγίων σὲ εσώρουχα ὁμοφυλοφίλων στὰ γκέϊ παρέϊντ τούς φαίνονται φυσιολογικὰ καὶ θεμιτοὶ «ἀκτιβισμοί».
Δεδομένο 19ο: Σχεδὸν ποτὲ δὲν γίνεται δημόσια συζήτηση γιὰ τὸ θέμα μὲ βάση τὰ δεδομένα, ἀλλὰ μόνο μὲ βάση τὰ συναισθήματα.
Δεδομένο 20ό: Ὁ συναισθηματισμὸς στὴν πολιτικὴ εἶναι ὁ φερετζὲς τῶν ψευτῶν.
Δεδομένο 21ο: Ἡ ἐλευθερία ποτὲ δὲν χαρίστηκε σὲ ἕναν λαό. Εἶναι ἀγαθὸ πού κατακτιέται μὲ ἀγῶνες.
Δεδομένο 22ο: Τὰ πολιτεύματα εἶναι ἀνθρώπινα δημιουργήματα καὶ γι’ αὐτὸ εὔθραυστα καὶ ἐφήμερα. Ἡ ἑλληνικὴ δημοκρατία, ὅπως κάθε δημοκρατία, μπορεῖ νὰ αὐτοκαταλυθεῖ. Ὅταν ἀλλάξει ἡ πληθυσμιακὴ ἰσορροπία, ἡ νέα πλειοψηφία, ἂν πιστεύει στὴν ἀπολυταρχία, ὅπως οἱ ἰσλαμιστές, μπορεῖ ἀνὰ πάσα στιγμὴ νὰ ἀφαιρέσει τὰ δικαιώματα τῆς μειοψηφίας.
Δεδομένο 23ο: Ὁ ἀριθμὸς τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων μειώνεται, ὅπως συμβαίνει καὶ στὶς περισσότερες χῶρες πού ὑπάγονται στὸν λεγόμενο Δυτικὸ Κόσμο.
Δεδομένο 24ο: Ὁ ρυθμὸς τῶν γεννήσεων καὶ στὴν Ἀσία καὶ στὴν Ἀφρικὴ βαίνει αὐξανόμενος.
Δεδομένο 25ο: Εἶναι μαθηματικὰ βέβαιο ὅτι ὅταν δημιουργηθεῖ στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια μία ἰσλαμικὴ πλειοψηφία ἤ ἔστω μία κραταιὰ ἰσλαμικὴ μειοψηφία, θὰ διεκδικήσει ἄμεσα καὶ ἀνυποχώρητα τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου. Ἄν δὲν τὸ κάνει, θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὰ παγκόσμια χρονικὰ πού ἕνα ἰσχυρὸ ἰσλαμικὸ ὑποκείμενο θὰ ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸ δικαίωμα ποὺ τοῦ δίνει ἡ ἰσχύς του νὰ διαμορφώσει τὸν συλλογικὸ βίο κατὰ τὰ παραδοσιακὰ πρότυπά του.
Δεδομένο 26ο: Εἰδικὰ ἡ Ἑλλάδα ὑπέστη μία περαιτέρω ἀποδυνάμωση μέσω τῆς ἄτυπης, ἀλλὰ οὐσιαστικῆς ἀπέλασης περίπου 1.000.000 Ἑλλήνων, ποὺ ξενιτεύτηκαν γιὰ νὰ βροῦν μεροκάματο.
Δεδομένο 27ο: Ἐνῶ ὁ ντόπιος πληθυσμὸς ἀδυνατεῖ νὰ βρεῖ ἀξιοπρεπῆ ἐργασία, ἡ πολιτικὴ τάξη εὐλογεῖ τὴ λαθρομετανάστευση καὶ τὴ μελλοντικὴ ἀντικατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ, ἰσχυριζόμενη ὅτι ἔτσι θὰ τονωθεῖ ἡ οἰκονομία.
Δεδομένο 28ο: Βάσει τῆς προαναφερθείσας λογικῆς, οἱ Ἕλληνες ποὺ εἶχαν ρίζες ἐδῶ, οἰκογένειες, περιουσία καὶ μεγάλους συναισθηματικούς, ἠθικοὺς καὶ πνευματικοὺς δεσμοὺς περίσσευαν στὴν οἰκονομία καὶ τῆς προκαλοῦσαν πρόβλημα, ἐνῶ οἱ πληθυσμοὶ πού ἐποικίζουν τὴ χώρα καὶ εἶναι ἀλλογενεῖς, ἀλλόθρησκοι καὶ πλήρως ἄσχετοι μὲ τὸ συλλογικὸ πολιτισμικὸ οἰκοδόμημα θὰ ὠφελήσουν τὴν οἰκονομία καὶ θὰ τονώσουν τὴν ἀγορά.
Δεδομένο 29ο: Οἱ ἰσλαμιστὲς ἔποικοι, πού θὰ «τονώσουν» τὴν οἰκονομία καὶ θὰ «σώσουν» τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, διακρίνονται γιὰ τὴν κατανάλωση τῶν ἤδη ὑπαρχόντων πόρων τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχι γιὰ τὴ δημιουργία νέου κεφαλαίου ἤ γιὰ οἰκονομικὲς τοποθετήσεις καὶ καινούργιες ἐπενδυτικὲς προσπάθειες, πού δημιουργοῦν θέσεις ἐργασίας.
Αὐτὰ τὰ λίγα γιὰ ἀρχὴ.
Παναγιώτης Λιάκος
Πηγή: https://akromolio.gr
Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς (ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΔΙΕΞΕΡΧΟΜΑΙ).