ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἐνέχει καὶ συμβολὴ στὴν ἐμπέδωση τῆς ἐθνικῆς αὐτογνωσίας τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς μας.
Τῶν Ἑλλήνων τῆς ἀρχαιότητας ἡ αὐτοσυνειδησία ἦταν ἐμπεδωμένη πολλαπλά, ἐνισχυμένη μάλιστα καὶ μὲ συναίσθηση πνευματικῆς ὑπεροχῆς πρὸς τοὺς μὴ Ἕλληνες, χαρακτηρισμένους συλλήβδην ὡς βαρβάρους.
Κατὰ Ἡρόδοτον (Ι, 60) διάχυτη μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς του ἦταν ἡ πίστη ὅτι «ἀπεκρίθη ἐκ παλαιτέρου τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν καὶ δεξιώτερον καὶ εὐηθείης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον μᾶλλον». Πίστευαν δηλαδὴ τότε πολλοὶ Ἕλληνες ὅτι κάποτε ξεχώρισε τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος ἀπὸ τὸ ἀρχαιότερο ἀνθρώπινο γένος, τὸ βυθισμένο στὴ βαρβαρότητα, καὶ τὸ καίριο αὐτὸ ξεχώρισμα ἔγινε καθὼς οἱ Ἕλληνες ὑπερεῖχαν σὲ πρακτικὴ εὐφυΐα («δεξιώτερον»), ἀλλὰ καὶ ἦταν σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τὴν εὐήθεια, σύνδρομο ἠλιθιότητας, χαρακτηριστικὴ τῶν πρωτογόνων («… καὶ εὐηθείης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον μᾶλλον»).

Read more